Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Ο θεός και οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου

Φωτογραφία του Ιωαννης Τριαρχης.Ο εσωτερικός πνευματικός μας άνθρωπος έχει κι αυτός όπως και φυσικός , τις πνευματικές του αισθήσεις. Βλέπει, ακούει , γεύεται, οσφραίνεται, και ψηλαφεί. Γι΄ αυτές τις πνευματικές αισθήσεις υπάρχουν εδάφια που θα τα δούμε παρακάτω. >> Ο θεός ο οποίος με την σοφία του και την αγάπη του προς τον άνθρωπο εφοδίασε το φυσικό υλικό σώμα, με τις πέντε αισθήσεις του , για να έρχεται σε επαφή με τον φυσικό κόσμο για τη συντήρησή του και τη ζωή του. Έτσι εφοδίασε και τον εσωτερικό πνευματικό άνθρωπο για να έρχεται σε επαφή με τον θεό που είναι πνεύμα και με τον πνευματικό κόσμο. Β΄ Κορινθίους δ : 16 . Διά τούτο δεν αποκάμνομεν ΄ αλλ΄ εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται , ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ΄ εκάστην ημέραν. Διά τούτο δεν χάνουμε το θάρρος μας, αλλά αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως
ανακαινίζεται μέρα με την ημέρα . Διότι η στιγμιαία ελαφρύ θλίψις μας προετοιμάζει για μας αιώνιο βάρος δόξης ,- που υπερβαίνει κάθε μέτρον , επειδή το βλέμμα μας προσηλώνεται όχι σ΄ εκείνα που βλέπονται αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται, διότι εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα εκείνα που δεν βλέπονται αιώνια. Έτσι βλέπουμε ότι στον άνθρωπο υπάρχουν δύο οντότητες , ο φυσικός εξωτερικός άνθρωπος και ο πνευματικός εσωτερικός άνθρωπος, όπως μας τον παρουσιάζει το παρουσιάζει το Πνεύμα το Άγιο του θεού δια των θεόπνευστων ανθρώπων του. Ο φυσικός εξωτερικός άνθρωπος με τις αισθήσεις του δεν είναι σε θέση να βλέπει όσα , όσα ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει. Η όραση του φυσικού ανθρώπου έχει περιορισμένα όρια όπως και οι άλλες αισθήσεις του , ξεπερνούν τα όρια του χώρου , του χρόνου και του ήχου. Ο εξωτερικός άνθρωπος πρέπει να συντριβεί , να καθοδηγηθεί, και να ανανεωθεί , ώστε να γίνει εύχρηστος για το πνεύμα .Τέτοιο είναι το σώμα μας το οποίον έχουμε τώρα, κυριαρχούμαστε από τις αισθήσεις μας. Να , λοιπόν :
Τί α ι σ θ ά ν ε τ α ι η ζ ώ σ α ψ υ χ ή ο αισθητικός άνθρωπος .

1ον Η ψυχή «πικραίνεται» Ιώβ γ : 20 - Ιώβ ζ : 11
2ον Η ψυχή « πενθεί » Ιώβ ιδ : 22 – Ιακώβ δ : 9
3ον Η ψυχή « γίνεται κατάξηρος » Αριθμοί ια : 6
4ον Η ψυχή « ταλαιπωρείται » Ψαλμός ξθ : 11
5ον Η ψυχή « έχει επιθυμίας » Δευτερονόμιον ιβ : 20-21
6ον Η ψυχή « γίνεται περίλυπος » Ματθαίος κς : 38
7ον Η ψυχή « αναπαύεται » Ματθαίος ια : 29
8ον Η ψυχή « στεναχωριέται » Ρωμαίους β : 9
9ον Η ψυχή « εκλύεται χαυνώνεται » Εβραίους ιβ : 3 10ον Η ψυχή « έχει επιθυμίας » Λουκ. Ιβ : 19 - Αποκ. ιη : 14
Δ ό ξ α ε ι ς τ ο ν Κ ύ ρ ι ο ν 

Δημοφιλείς αναρτήσεις