Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Iερᾶ Μονῆ Ἁγία Τριάδος Ἀκράτας :Βοηθήσετε και εσείς!!! για την αποπεράτωση των Έργων της

Φωτογραφία της Μοναστήρι Ἁγίας Τριάδος Ἀκράτας.


1. Κόγχες καί Ἱλάσθητι: 16 εὐρώ
2. Ἱλάσθητι καί Τώρα τοῦ Θεοῦ: 20 εὐρώ.

Άγοράζοντας τά βιβλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐνισχύετε τήν ἀνασύσταση καί ἐπιβίωση τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκράτας.
Εὐχαριστοῦμε πολύ!


Έχουμε ξεκινήσει τα έργα για την επιδιόρθωση και ανακαίνιση της Ιεράς Μονής.

Χρειαζόμαστε βασικά είδη ,όπως για παράδειγμα καντήλια, μανουάλια κ.α . 

Σας παρακαλούμε κάθε βοήθεια από τον όβολό σας

- ας είναι και ελάχιστος-

θα ήταν για μας μια ανάσα ανακούφισης.


Τηλέφωνο Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Ακράτας 

τηλ (+30) 2696 022567Σας παρακαλούμε ενημερώστε την Γερόντισσα της Μονής ότι έχετε ενημερωθεί  
από το blog μας

Δημοφιλείς αναρτήσεις