Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

5 Μαρτίου +Ο ΆΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Κηπουρός


5 Μαρτίου +Ο ΆΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Κηπουρός
Έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ.και καταγόταν από τή Ναζαρέτ.
Αναχώρησε από την πατρίδα του και πήγε στην πόλη Μάνδρα τής
Παμφυλίας, και έμενε σε κάποιο τοποθεσία πού ονομαζόταν Κάρμηλα ή Κάρμενα . Εκεί καλλιεργούσε κήπο, φυτεύοντας διάφορα λάχανα για να εξοικονομήσει τά αναγκαία τής ζωής.Ήταν τόσο ακέραιος στό φρόνημά του και απλός, ώστε όταν συνάντησε  εκείνους πού είχαν διαταγή να τόν συλλάβουν και είδε ότι τόν χαιρετούσαν,

ανταποκρίθηκε και αυτός με όλη του την καρδιά.
Όταν τού είπαν ότι τόν καλεί ο ηγεμόνας Πούπλιος, εκείνος απάντησε:(Τί χρειάζομαι εγώ στόν ηγεμόνα,τή στιγμή μάλιστα πού είμαι χριστιανός; Άς καλέσει καλύτερα τούς ομοϊδεάτες του). Τότε δεμένο τόν έφεραν στόν ηγεμόνα,πού τόν παρακινούσε μέ τή βία
να θυσιάσει στα είδωλα.Μέ βαριά καρδιά ο Άγιος, έβρισε τόν τύραννο και τού είπε ότι είναι αληθινός χριστιανός και όσα βασανιστήρια
να τού κάνουν δέν θά αλλαξοπιστήσει. Αμέσως τότε κάρφωσαν τα
πόδια του και τόν ανάγκασαν να τρέχει μπροστά από την άμαξα τού
ηγεμόνα μέχρι που ξεψύχησε. Έτσι έλαβε τό αιώνιο στεφάνι τού
μαρτυρίου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις