Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

5 Μαρτίου +Ο ΌΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Ασκητής και Θαυματουργός

5 Μαρτίου +Ο ΌΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Ασκητής
και Θαυματουργός

Ήταν Αθηναίος και έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ.Στήν Αθήνα έλαβε αξιόλογη μόρφωση, και μαζί με τήν επίδοση του στήν ελληνική
φιλοσοφία διακρίθηκε και στή μελέτη των Αγίων Γραφών.Κατόπιν
αναχώρησε από την Αθήνα και πήγε στην Αντιόχεια.Εκεί τόν έφερε
η μεγάλη φήμη του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, κοντά στόν οποίο και μαθήτευσε.Παρέμεινε μέσα στην κοσμική κοινωνία,
καταρτίζοντας τόν εαυτό του τελειότερα στή σπουδή και τή γνώση
τών ανθρωπίνων πραγμάτων μέχρι τού τεσσαρακοστού έτους τής
ηλικίας του.Έπειτα αποσύρθηκε σέ μία μικρή κοινοβιακή συντροφιά, όπου διακρίθηκε γιά τή φιλάδελφη και προσεκτική συμπεριφορά του.Έγφαψε αρκετά συγγράμματα, από τά οποία σώζονται μόνο μερικοί λόγοι και επιστολές, καθώς και
συμβουλευτικές πραγματείες.
Είναι δέ τόση η πρακτικότητα και η ωφέλεια τους, ώστε ελέχθη για
τόν συγγραφέα τους ότι:(Πάντα πώλησον και Μάρκον αγόρασον).
Νά όμως, και μερικά από τα πολύτιμα παραγγέλματα του:
(Προτιμότερον,λέγει, να σε βλάπτουν οι άνθρωποι παρά να σέ εξουσιάζουν οι δαίμονες.Ο απλούς, αλλά ταπεινόφρων άνθρωπος είναι σοφώτερος από τούς σοφούς.Όποιος ενθυμσίται τά προηγούμενα σφάλματα του, προφυλάσσεται από τά μέλλοντα.Εάν δεν υπέστης θλίψεις να μήν νομίζεις, ότι έχεις αρετήν.Διότι δεν είναι τίποτε ό,τι φύεται μέσα εις την άνεσιν).

Δημοφιλείς αναρτήσεις